Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiných osob zvládání základních životních potřeb. Díky příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může podle jejich uvážení poskytovat osoba blízká nebo poskytovatelé sociálních služeb.

Podání žádosti o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo na kterékoliv pobočce krajského úřadu práce, kde má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt, a to samotným žadatelem nebo prostřednictvím zástupce žadatele.

Při podání žádosti je potřeba předložit:

Tyto formuláře obdržíte na krajských pobočkách Úřadu práce ČR nebo je lze stáhnout z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Žadatelé z dalších členských států EU předloží také potvrzení o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.

Posouzení stupně závislosti na jiné osobě

Po podání žádosti je žadatel vyzván k podstoupení procesu posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Toto posouzení vykonává sociální pracovník místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Následně po sociálním šetření dochází k:

V konečné fázi posuzování stupně závislosti na jiné osobě je nutné doložit:

Na základě podaných žádostí, sociálního šetření, subjektivního zhodnocení svého stavu žadatelem a posudku lékaře OSSZ, rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR ve správním řízení o schválení příspěvku.

Výše schváleného příspěvku je odvozena od věku žadatele a jeho stupně závislosti na jiné osobě. Konečné rozhodnutí o příspěvku na péči je doručeno žadateli.

Posouzení stupně závislosti na jiné osobě

Dle stupně závislosti do věku 18 let žadatele

Dle stupně závislosti od věku 18 let žadatele

Řízení o příspěvku na péči by nemělo přesáhnout lhůtu 90 dnů ke konečnému rozhodnutí.

Upozornění: v případě odmítnutí některého z uvedených procesů žadatelem (podání písemné žádosti, zdravotní nebo sociální posouzení), jeho nárok na příspěvek o péči zaniká.

Praha
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 05752779
DIČ: CZ05752779